CDG - The Power of Wisdom
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผู้อยู่เบื้องหลังในการให้บริการแก่คนไทยทุกคน...คือความภาคภูมิใจ ที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผู้อยู่เบื้องหลังในการให้บริการแก่คนไทยทุกคน...คือความภาคภูมิใจ ที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด
เราภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันระบบสารสนเทศของประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าในระดับสากล
และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดทำโครงการใหญ่ระดับชาติต่างๆ ของทุกภาคส่วน ซึ่งคนไทยทุกคนได้ใช้บริการของเราเป็นประจำทุกวัน
เราภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันระบบสารสนเทศของประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าในระดับสากล
และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดทำโครงการใหญ่ระดับชาติต่างๆ ของทุกภาคส่วน ซึ่งคนไทยทุกคนได้ใช้บริการของเราเป็นประจำทุกวัน
INTERNSHIP PROGRAM

INTERNSHIP PROGRAM

Looking for a chance to live and work abroad ?
Experience new culture ? Make new friend ?
Know a little more about AEC ?

APPLY NOW
 • Sale Executive

  เป็นองค์กรที่จะช่วยสร้างพื้นฐานการทำงานที่ดี เปิดโอกาส
  ให้นำความรู้จากที่เรียนมาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
  ทำงานจริง

  Sale Executive
 • General Manager

  เป็นองค์กรที่รวบรวมพนักงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์
  สูงมาจากหลากหลาย industry เปิดโอกาสให้แสดง
  ฝีมือเต็มที่และเป็นองค์กรที่ท้าทายความสามารถของเราจริงๆ

  General Manager
 • Sales Representative

  ประทับใจบรรยากาศการทำงานที่นี่ที่สุด อบอุ่นเหมือนพี่น้อง
  และได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
  ทำงาน กระตุ้นให้อยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

  Sales Representative

WORKING AT CDG

Core Values

คุณค่าองค์กร
1. Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. Caring – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
3. Trustworthy – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
4. Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

Grow

พัฒนา...
เตรียมความพร้อมสู่ AEC องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  ฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

Open

เปิดโอกาส...
สร้างความสุขในที่ทำงาน ให้ผลตอบแทนโดย
พิจารณาจากผลงาน  เปิดโอกาสให้เติบโต
และมีความก้าวหน้า (Fast-Track) รับฟังเสียง
พนักงาน พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนมีความสุข

Share

แบ่งปัน...
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัน
องค์ความรู้ สนับสนุนการศึกษาเยาวชน
ส่งเสริมพนักงานจิตอาสา ปลูกฝังการแบ่งปัน ห่วงใย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

Opportunity & Development

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันและการตลาดที่เปิดกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สิ่งสำคัญที่สุดในการที่ จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ คือ “การพัฒนาพนักงานของเรา ให้เป็นพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญ เรื่องการพัฒนาคนไม่ว่าจะจัดให้มีการอบรมและ พัฒนาภายในบริษัทฯ, การส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา หรือดูงานภายในทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ

Welfare & Benefits

นอกเหนือจากการทำงานกลุ่มบริษัทซีดีจีให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และการดำรง ชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ดังนี้
เกี่ยวกับสุขภาพ

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในด้านการรักษาพยาบาล
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การประกันสุขภาพทั้งกรณีคนไข้ใน คนไข้นอก และทันตกรรม ซึ่งจัดให้มี 2 แผนโดยพนักงาน มีสิทธิเลือกที่จะใช้แผนใดก็ได้ที่เหมาะกับตนเอง
 • ห้องฟิตเนส
การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ

เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวของ พนักงานหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งจะเป็น ส่วนที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
 • ประกันชีวิต 20 - 60 เท่าของเงินเดือน
 • ประกันอุบัติเหตุ และทุพพลภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นหลักประกันให้พนักงานในอนาคต และ เป็นเงินออมเพื่อให้พนักงานสามารถนำเงินไปใช้ ได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกองทุนฯ มีแผนการลงทุน 3 แผน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือก แผนลงทุนได้ตามต้องการ
เงินช่วยเหลือพนักงาน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หรือเป็นเงิน ช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของพนักงานด้านต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือบุตร
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา-มารดา-บุตร-ธิดาของพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ
การลา

บริษัทจัดให้มีการลาประเภทต่างๆ ดังนี้
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ลาป่วย / ลาคลอด
 • ลากรณีบิดา มารดา บุตร ธิดาของพนักงานเสียชีวิต
 • ลาสมรส
 • ลาประกอบพิธีทางศาสนา ลาบวชและลาพิธีฮัจญ์
 • ลาอื่นๆ ตามกฏหมาย
อื่นๆ

 • รางวัลอายุงาน
 • เงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ

The Wisdom of Sharing

กลุ่มบริษัทซีดีจีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานของเรามีจิตอาสาในการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยความเชื่อว่า “การวางพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เป็นการสร้างรากฐานอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยของเราในวันหน้า บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมได้นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับซีดีจี โดยพนักงานใหม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรม “Code Their Dreams” เวิร์คช็อปจุดประกายฝัน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อให้เกิดความสนใจและสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะและความรู้ในระบบดิจิทัลต่อไปได้ด้วยตนเอง ซีดีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาของคอมพิวเตอร์หรือโค้ด (Code) ซึ่งกำลังกลายเป็นภาษาสากลแห่งโลกในอนาคต และได้ริเริ่มโครงการนี้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซีดีจีสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2016


กิจกรรม "Code Their Dreams"

MEET OUR PEOPLE

Our People

เรา ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความสุขเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีด้วยสถานที่ทำงานที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์

เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เรามีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและทีม
 • Hackathon

  Hackathon

  สุดยอดการแข่งขันสร้าง Mobile App สุดเจ๋ง ผ่าน Social Network

 • Pi Camp

  Pi Camp

  สนับสนุนให้พนักงานสนุกกับการสร้าง
  นวัตกรรมสุดล้ำ Raspberry Pi

 • Innovation Award

  Innovation Award

  เวทีประกวดนวัตกรรมและไอเดียเจ๋งๆ
  เพื่อบริษัทและลูกค้า

The Power of Wisdom Day

เพื่อช่วยพนักงานเข้าใจความหมายของแบรนด์ "The Power of Wisdom" ได้ดีมากยิ่งขึ้น
และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปท์ที่แตกต่างกัน
พร้อมกับเชิญแขกพิเศษ จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
และความหมายของ Wisdomในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
 • The Power of Wisdom day
The Wisdom of Creativity

  The Power of Wisdom day The Wisdom of Creativity

  ก้าวใหม่ ด้วยคิดอย่างสร้างสรรค์ โดย
  คุณ ประภาส ชลศรานนท์

 • The Power Of Wisdom day
The Wisdom of Aec

  The Power Of Wisdom day The Wisdom of Aec

  Get Your English Ready for Aec
  โดย Chris Delivery

 • The Power of Wisdom Day
The Wisdom of Innovation

  The Power of Wisdom Day The Wisdom of Innovation

  ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด
  ด้วยหลักคิดแบบนอกกรอบ” โดย คุณ นิ้วกลม

UNIVERSITY
Next Generation of CDG

โครงการนักศึกษาฝึกงาน นับเป็นช่องทางสำคัญในการเรียนรู้การทำงานกับซีดีจี นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์อันมีค่า โอกาสในการเรียนรู้งาน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการพัฒนาทักษะต่างๆ อันจำเป็นต่อการทำงานในชีวิตจริงต่อไป

รวมทั้งโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคง นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นตรงกับความต้องการซีดีจีมีโอกาสที่จะ ได้ร่วมงานกับซีดีจีหลังจากที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มบริษัทซีดีจีมีความยินดีที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานเข้ามาฝึกงานที่ซีดีจีทั้ง 2 รูปแบบ คือ
 • ฝึกงานแบบระยะสั้น ประมาณ 1-2 เดือน
 • ฝึกงานแบบระยะยาว ประมาณ 4-6 เดือน
(โครงการสหกิจศึกษา - นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานโครงการนี้ต้องผ่านกระบวนการคัดสรรจากทางบริษัทฯ และมีการประเมินผลงานประหนึ่งพนักงานคนหนึ่งในองค์กร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
    มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
    มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
    สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

    เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
    ประวัติย่อ (resume)
    สำเนาบัตรประชาชน
    สำเนาทะเบียนบ้าน
    รูปถ่าย

นักศึกษาที่สนใจส่งประวัติย่อ (resume) มาที่ Human Resource Department – Recruitment กลุ่มบริษัทซีดีจี sujitra.j@cdg.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-678-0200 เบอร์ต่อ 2875 - 6

International Internship

กลุ่มบริษัทซีดีจีมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ามาฝึกงานในสายงานต่างๆ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม โอกาสในการเรียนรู้งาน วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรมประเพณีไทย ขณะเดียวกันเราเปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และเสริมศักยภาพด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานInterested person please send your resume to the Corporate Branding & Communications Department, CDG Group; corporate.brandingandcommunications@cdg.co.th  
Or contact +66 2678-0200, ext. 2994, 2995 or 2997 for more information.
 
It’s your chance and it’s your time!

AWARDOur Recognition

​ปี 2558 – รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (7th SMEs National Awards)


"NOSTRA" ผู้นำด้านบริการแผนที่นำทางและแผนที่ดิจิตอลครบวงจร ภายใต้กลุ่มบริษัทซีดีจี นำโดย คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด คว้ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (7th SMEs National Awards) โดยเข้ารับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) 

ปี 2557 – รางวัลสุดยอดสำนักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน “SOS Featuring Energy 2013”
กลุ่มบริษัทซีดีจี องค์กรผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงานรวมใจประหยัดพลังงาน “SOS Featuring Energy 2013” โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงและการความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารขององค์กร ซึ่งโครงการนี้มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 130 องค์กร  กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 46 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ปี 2550 - รางวัล Frost & Sullivan 2007 ASEAN Automotive Awards

ใน ปี พ.ศ. 2550 บริษัท โกลบเทค จำกัด ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนงานแผนที่ระบบนำทาง อยู่ภายใต้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับรางวัล Frost & Sullivan 2007 ASEAN Automotive Awards ด้าน “Business Development Strategy for Navigation (Thailand)”  ในประเภท Navigation Systems  ซึ่งเป็นรางวัลที่รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการในธุรกิจแผนที่ระบบนำทางรถยนต์ที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง Frost & Sullivan 2007 ASEAN Automotive Awards เป็นรางวัลที่บริษัท Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างในทางธุรกิจ

ปี 2532 - รางวัล Computer World Smithsonian Awards

โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซีดีจีได้ให้บริการแก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้รับรางวัล Computer World Smithsonian Awards ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาปรับใช้งานจนประสบความสำเร็จอย่างสูงและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตโดย CEO 100 คนทั่วโลกให้แก่ผู้นำเทคโนโลยีมาใช้และสร้างประโยชน์และความแตกต่างให้แก่สังคม

CDG - The Power of Wisdom